 Ordensreglement

Vedtægter etc. ◊ Ordensreglement

Ordensreglement i henhold til lejekontrakten med Ikast-Brande Kommune.


Bygninger på arealet

1.       Forinden opførelse af bygninger påbegyndes, skal havelejerne indhente Havekolonien Eskelunds godkendelse af byggeriet. Der må i øvrigt kun opføres sådanne huse og skure eller udføres ændringer ved samme, der er godkendt af Havekolonien Eskelund.

2.       Der må ikke anbringes huse, som tidligere har været anvendt andetsteds. Denne bestemmelse kan undtagelsesvis fraviges, hvor der er tale om velbyggede og velvedligeholdte huse.

3.       Husene skal opføres mindst 2,5 m fra skel. Afstanden regnes fra tagudhæng.

4.       Ingen bygninger må være højere end 4 m fra terræn til rygning. Husene skal være hævet 15 cm over jordoverfladen på støbt eller muret sokkel eller på sokkelsten. Husene må max. opføres i en étage. Der må ikke etableres hems i husene.

5.       På hver lod må der bebygges 10 % af grundens størrelse til ”bolig”, dog max 45m2 i alt.

Herudover må der opføres 2 % af grundens størrelse til øvrige bygninger, dog max 10 m2 i alt.

Bygninger der er lovligt opført før ikrafttrædelse af lejekontrakt fra 2010 kan forblive, dog skal de ved senere ombygning eller tilbygning opfylde ovennævnte bebyggelsesprocenter.

6.       Husene skal være af træ.

7.       Bygningerne må ikke indeholde ildsted, hvortil der kræves skorsten eller anden form for aftræk.

8.       Husene må kun benyttes til ophold i tiden fra 1. april til 1. oktober. Havekolonien Eskelund indestår over for Ikast-Brande Kommune for, at havelejerne har fast bopæl i Ikast-Brande Kommune.

9.       De ovenfor under punkt 3 -7 anførte bestemmelser skal  ikke være gældende for fællesbygninger og lignende, der kan opføres efter særlig indhentet godkendelse i hvert tilfælde.

10.   Der må ikke på lodderne indrettes toiletter, men Ikast-Brande Kommune har på fællesarealet indrettet fornødne toiletter. Det påhviler Havekolonien Eskelund at sørge for den nødvendige renholdelse, herunder slamsugning af toiletterne. Ikast-Brande Kommune vedligeholder toiletbygningen. Offentligheden har adgang til toiletterne.

11.   Afløbsanlæg under enhver form må kun udføres efter forud indhentet godkendelse hos myndighederne.

12.   Der henstilles til, at havelejerne installerer røg- og gasalarmer i husene.

13.   Ifølge BR08 må byggearbejder ved gas-, vand- og afløbsinstallationer – på nær nogle definerede, enkle installationsarbejder – kun udføres af personer eller virksomheder, som har autorisation efter bestemmelser i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. De til enhver tid gældende regler for byggearbejder ved gas-, vand- og afløbsinstallationer skal følges.


Beplantningsbestemmelser

1.       I loddernes side- og bagskel skal plantes hække. Der skal overalt anvendes samme hække, og deres højde i skel til tilstødende haver må ikke overstige 1,6 m. Hæk i skel mod adgangsveje må max. være 0,9 m. høje.

2.       Træer på lodderne må max. være 3,5 m. høje, når de er placeret min 2 m. fra skel. Fra skel og 2 m. ind på hver grund, må træer og beplantning m.v. max. være samme højde som hækken.

3.       Havekolonien Eskelund har sørget for beplantning af grønne fælles arealer efter tidligere plan. Fremtidig vedligeholdelse påhviler Havekolonien Eskelund.


Ordensbestemmelser

1.       Arealet og de derpå værende huse skal stedse holdes i ordentlig og sømmelig stand. ”Sømmelig stand” vurderes af Havekolonien Eskelund.

2.       Husholdningsaffald må kun placeres på dertil af Ikast-Brande Kommune godkendte steder og i dertil af Ikast-Brande Kommune godkendte beholdere. Havekolonien Eskelund bortskaffer affald for egen regning. Affald bortskaffes i overensstemmelse med Ikast-Brandes affaldsregulativer, under de til enhver tid gældende bestemmelser.

3.       Havekolonien Eskelund skal holde veje, pladser, gange, stier og andre fællesarealer indenfor områdets grænser i sømmelig og forsvarlig tilstand.

4.       Havekolonien Eskelund skal være underkastet de bestemmelser, som Ikast-Brande Kommune måtte træffe angående ordens opretholdelse på veje og stier. Der er offentlig adgang til området.

Veje og stier må ikke uden Ikast-Brande Kommunes tilladelse spærres for offentligheden. Ved færdsel til og fra det lejede, skal de udlagte veje og stier benyttes.

Såfremt nødvendigt må der yderligere indrettes parkeringspladser på fælles arealer, efter Ikast-Brandes Kommunes forudgående godkendelse.

Adgang til haverne må kun ske fra adgangsstierne.

5.       Skelgrøfter og de til vandafledning nødvendige grøfter og drænledninger skal ved kredsens foranstaltning holdes forsvarligt oprensede.

Uden Ikast-Brande Kommunes samtykke må der ikke nedgraves dræn, graves brønde eller ændres ved terrænets plan

6.       Jagt må ikke drives på arealet.

7.       Vandbassiner må ikke være støbte og det påhviler havelejeren at sørge for, at drukneulykker ikke kan forekomme.


Parkering

1.       Der må af koloniens havelejere ske parkering på sidevejene til Eskelunds Allé. Alt parkering skal ske i højre side af stikvejene.

2.       Der må ikke under nogen omstændigheder parkeres på Eskelunds Allé.

3.       Der må ikke parkeres i de første 5 m fra Eskelunds Allé og ikke de sidste 5 m inden vendepladserne.

4.       Der må ikke parkeres i vendepladserne.

5.       Parkering skal foregå så tæt på hækken som muligt

6.       Parkering må kun ske, når havelejeren selv er til stede. Ellers skal vedkommende parkere på parkeringspladserne.

7.       Trailer må kun forefindes i området ved af- og pålæsning. Trailers parkering henvises til parkeringspladserne.

8.       Gæster henvises til de to parkeringspladser, som er indrettet på området. Eskelund bekoster skiltning desangående

9.       Bestyrelsen for Eskelund udsteder parkeringstilladelser til havelejerne og der skal tungtvejende grunde til at få tilladelse til mere end en bil.

10.   Hastighedsgrænsen i området er 15 km/t og området betegnes som legeområder. Eskelund bekoster skiltning desangående.

11.   Foreningens vejformænd håndhæver parkeringen på vejene.

12.   Træer og sten på sidevejene fjernes, så der ikke forekommer ting, som forhindrer beredskabskørsel.


Overdragelse af haverne

1.       Har havelejerne ikke inden 4 uger efter lejemålets opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, jf. Forbundsvedtægten kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen ifølge vurderingsregler. Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.


Overtrædelse af reglerne samt anden lovgivning

1.       Manglende overholdelse af nærværende ordensreglement, sidestilles med lejekontraktens punkt 11. Misligholdelse.

2.       Uanset regler i nærværende ordensreglement eller den til enhver tid gældende lejekontrakt for arealet, skal havelejerne overholde den til enhver gældende lovgivning som regulerer kolonihavehuse samt andre relevante love og bekendtgørelser m.m. for området.


Tiltrådt af Ikast-Brande Kommune, den 7. juni 2010

Carsten Kissmeyer                                   Henning Hansen

Borgmester                                              Kommunaldirektør

Her er de allersidste nyheder i Eskelund!


Vi ønsker alle en rigtig Glædelig Jul, samt et  godt Nytår!


Foreningens generalforsamling finder sted d. 7. marts på biblioteket.