Her er de allersidste nyheder i Eskelund 


Kræmmermarked d. 3. august


Fællesarbejde d. 17. august


Vedtægter for Haveforeningen  Eskelund.


§ 1. Navn og adresse:
1.1. Foreningens navn er Haveforeningen "Eskelund".
Foreningens hjemsted er Ikast-Brande Kommune, foreningens faste adresse er Eskelund Allè 140 - 7430 Ikast.


§ 2. Formål og virke:


2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Vestjylland Kreds og Forbundet.
Foreningen har endvidere til formål at skabe mulighed for borgere i Ikast-Brande Kommune for at føle et fællesskab omkring haverne. Foreningen gør bl.a. dette gennem sine fællesaktiviteter.


2.2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.


2.3. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og den stedlige kreds.


2.4. For ethvert medlem gælder, at man under ansvar for de til enhver tid gældende bestemmelser om havens anlæg og bebyggelse er frit stillet i foretagsomhed m.m.


§ 3. Medlemmer:


3.1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse. 3.2. Medlemmet skal have fast og lovligt folkeregister i Ikast-Brande Kommune. Haveforeningen er ikke lovlig folkeregisteradresse.
Adresseændring skal omgående meddeles formand eller kasserer og senest 2 uger efter, at ændringen er sket. Sker dette ikke, er foreningen berettiget til at opkræve en afgift.
Hvis man fraflytter Ikast-Brande kommune, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål - Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. § 7.


3.3. Ingen person kan optages i foreningen, hvis man er tidligere er blevet udelukket fra foreningen. Bestyrelsen kan dog dispensere fra denne bestemmelse, hvis tungtvejende årsager taler for genoptagelse i foreningen. Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt i sit lukkede arkiv at give grunden til genoptagelse. Forældelsesfrist på dette er 5 år.


3.4. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale.
Et medlem kan kun erhverve en have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark. Overtrædes denne bestemmelse kan bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. § 7.
Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter ventelisten. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig. Generalforsamlingen kan fastlægge de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr for optagelse på ventelisten.


§ 4. Hæftelse:


Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid fremgår af foreningens regnskab.


§ 5. Leje:


5.1. Kontingentet for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.


5.2. Betaling af leje anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag.
Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.


5.3. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør jfr. § 7.


§ 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede:


6.1. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.


6.2. Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtigt at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser.


6.3. Generalforsamlingen fastsætter regler om vedligeholdelse af haven. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer. Betaling af konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.


§ 7. Opsigelse/ophævelse af lejemål:


7.1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt med afleveringsattest eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen i postkassen på lejerens folkeregisteranmeldte adresse eller fremsendt til medlemmets oplyste mailadresse.
Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.


7.2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt lejeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.


7.3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftalen, hvis medlemmet misrøgter den lejede have eller tilsidesætter bestemmelser pålagt området fra kommunen eller staten, eller på anden måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.
Overtrædelse af forbuddet mod benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse er en grov tilsidesættelse af bestemmelser, pålagt området.
Det er bestyrelsens suveræne ret at vurdere hvert enkelt tilfælde, men bestyrelsen skal i sine afgørelser have for øje, at manglende overholdelse af offentlige bestemmelser på arealet, kan bringe hele koloniens eksistens i fare.


7.4. Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusive fundering og indbo.
Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at havens anlæg såvel som det kollektive foreningsanlæg ikke påføres skade.
Hvis ophævelsen skyldes foreningens ophør, skal lejer udrede udgiften ved fjernelse af bygninger og funderinger.


7.5. Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det, som kan indgå i salget.
Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidigt køb af indbo og redskaber.
Værdiansættelse skal finde sted inden for rammerne af de af Kolonihaveforbundet for Danmark udstedte retningslinjer og skal udføres af et nedsat vurderingsudvalg efter de for området gældende bestemmelser.


7.6. Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken.


7.7. Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemålets opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, jfr. Forbundsvedtægtens § 7 pkt. 6, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen ifølge godkendte vurderingsregler.
Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.
Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer.
Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.
Hvis et eventuelt afkast ved salg ikke dækker foreningens udgifter ved udsættelse, er foreningen gennem sin bestyrelse berettiget til at inddrive sit tilgodehavende.
Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende lejeaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende have-lodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.


7.8. Bestyrelsen påtager sig intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages.
7.9. Afgår et medlem ved døden, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel på 3 måneder til den 1ste i en måned.
Dog gælder;
-
at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen. Dog kan denne regel tilsidesættes, hvis ægtefællen tidligere er blevet udelukket af foreningen jf. § 3.3
Der betales ikke oprettelsesgebyr ved overdragelse fra ægtefælle til ægtefælle pga. dødsfald.
-
at en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabs-lignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal have samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. Der betales ikke oprettelsesgebyr ved overdragelse fra samlever til samlever pga. dødsfald.
-
at myndige slægtninge i op- og nedstigende linje har ret til at få overdraget lejemålet. Dog kan denne
regel tilsidesættes, hvis vedkommende tidligere er blevet udelukket af foreningen jf. § 3.3
Der betales oprettelsesgebyr ved overdragelse i op- og nedstigende linje.


§ 8. Pligtarbejde/fællesarbejde:


8.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.
Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have.


8.2. Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde. Hvis medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme pågældende en bod fastsat af generalforsamlingen for hver udeblivelse. Pålagt bod er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.


§ 9. Generalforsamling:


9.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.


9.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Valg af stemmeudvalg.
3) Bestyrelsens beretning ved formanden.
4) Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
5) Fremtidige initiativer ved bestyrelsen.
6) Behandling og godkendelse af bestyrelsens udkast til budget, herunder fremtidig kontingentstørrelse. 7) Indkomne forslag.
6) Valg af formand/kasserer.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
8) Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.
9) Valg af vurderingsudvalg.
10) Valg af kredsrepræsentanter.
11) Eventuelt.


9.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen er i så fald pligtig at indkalde til generalforsamling inden 3 uger fra begæringens modtagelse. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun tages, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede.


9.4. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.


9.5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde inden 1. februar. Indkomne forslag og øvrige bilag til generalforsamlingen uddeles til medlemmerne i kolonihavernes postkasser, eller sendes til medlemmets personlige mailadresse og/eller kan findes på foreningens hjemmeside.


9.6. Adgang til generalforsamlinger har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever.
Bestyrelsen kan indbyde ikke-medlemmer til generalforsamlingen. Dog skal det klart fremgå af dagsordenen, hvorfor vedkommende er til stede. Vedkommende har ikke stemmeret.
Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal beslutte om ikke-medlemmer skal have adgang til generalforsamlingen og om deres eventuelle taleret. Repræsentanter for Kolonihaveforbundet i Danmark og den lokale kreds har mulighed for at være til stede ved generalforsamlingen, dog uden stemmeret.


9.7. Hver havelod har to stemmer.
9.8. Et medlem kan dele sine to stemmer med sin ægtefælle/samlever. Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til sin ægtefælle/samlever. Andre muligheder for at stemme ved fuldmagt, findes ikke.
9.9. Beslutninger på en generalforsamling træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal – medmindre der skal stemmes om; ./. Vedtægtsændring.
./. Optagelse af kollektive lån.
./. Ekstraordinære indskud.
./. Haveforeningens opløsning.
hvor det kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.
Fristen for indkaldelse til en sådan generalforsamling er som ekstraordinære generalforsamling – 8 dage.


9.10. Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigent, referent samt foreningens afgående formand. Referatet offentliggøres på foreningens opslagstavle og hjemmeside.
Ethvert medlem kan kræve at få referater fra generalforsamlinger. Dog er bestyrelsen ikke forpligtet til at gemme referater fra generalforsamlinger mere end 10 år.


§ 10. Bestyrelsen:


10.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger.


10.2. Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode.
Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. og øvrige arbejdsopgaver, som foreningens bestyrelse måtte have. Dette sker på første møde efter ordinær generalforsamling. Formand kan ikke være kasserer.
Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges medlemmer som står på en lejekontrakt i foreningen og har mindst 1. års medlemskab.
Suppleanter vælges for en 1-årig periode.
Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Afgår formanden i en valgperiode, indtræder næstformanden på posten. Ny Næstformand bliver derefter valgt af bestyrelsen.
Er det ikke muligt at danne en bestyrelse på 7 medlemmer skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


10.3. Bestyrelsen fastlægger grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden.
Forretningsorden skal altid sættes til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde efter nyvalg. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov eller når blot eet medlem af bestyrelsen begærer det.


10.4. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
Dog har bestyrelsesmedlem udtaleret, inden den øvrige bestyrelse træffer sin afgørelse.


10.5. Der skrives beslutningsreferat for bestyrelsesmøderne. Alle referater er tilgængelige på foreningens

hjemmeside, dog ikke områder, som bestyrelsen suverænt beslutter, foregår på lukket bestyrelsesmøde.


10.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen skal dog bestræbe at diskutere sig frem til en fælles enighed.
Bestyrelsen afgør mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne.


10.7. Kassereren skal indsætte foreningens midler i pengeinstitut. Foreningen må kun undtagelsesvis have en kontant kassebeholdning større end 2000 kr.


10.8. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er underlagt tavshedspligt.
De faste udgifter godkendes af formand og kasserer. Kassereren sørger for betaling af disse fra foreningens konti. Bestyrelsen bliver orienteret om disse beløbsstørrelser, som også skal fremgå af foreningens budget.
Træk til den kontante kassebeholdning skal godkendes af formanden og kassereren.
Den øvrige bestyrelse har ret til enhver tid at få indsigt i kassererens og formandens dispositioner og det er formands og kasserers pligt at give fyldestgørende redegørelser. Skønner et medlem af bestyrelsen, at der er uregelmæssigheder, er det vedkommendes pligt at orientere foreningens revisorer, som derefter undersøger sagen og drager sine egne konklusioner, som videregives til de 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Kassereren er ansvarlig for budgetopfølgning og skal til hvert bestyrelsesmøde orientere den øvrige bestyrelse om udviklingen i forhold til budgettet.
Ekstraordinære udgifter udover budgettet skal godkendes af bestyrelsen. Dette under ansvar overfor generalforsamlingen.


10.8. Bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen ifølge bilag.


§ 11. Tegningsret:


Formand og næstformand kan efter forhandling i bestyrelsen underskrive for foreningen overfor offentlige og private myndigheder.
Formand og næstformand giver kassereren fuldmagt til at disponere over foreningens konti. Er næstformand kasserer giver den samlede bestyrelse fuldmagt. Fuldmagt over konti skal gives efter hver konstituering.


§ 12. Regnskab og revision:


12.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.


12.2. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Mindst en af revisorerne skal være medlem af foreningen.
Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.


12.3. Revisorerne kan til enhver tid begære revision af foreningens regnskaber. Bliver revisorerne nægtet denne ret, skal revisorerne straks kontakte Kolonihaveforbundet for Danmark for videre rådgivning og håndtering af sagen.


12.4. Nedlægger en kasserer sit hverv har formand pligt til at tilbagekalde vedkommendes fuldmagter og derefter orientere den øvrige bestyrelse og revisorerne om beslutningen. Formand og et medlem af bestyrelsen fungerer derefter som kasserer indtil en ny konstituering i bestyrelsen har fundet sted.


§ 13. Vurderingsudvalg:


13.1. Generalforsamlingen vælger et vurderingsudvalg til at medvirke til vurderingen af huse og haver i Kolonihaveforbundets Vestjylland Kreds efter anfordring fra kredsens vurderingsansvarlige. Dette sker efter retningslinjer vedtaget af Kolonihaveforbundet for Danmark.


13.2. Valgperioden for medlemmer af vurderingsudvalget er 1 år.


13.3. Medlemmer af vurderingsudvalget er forpligtiget til at deltage i kurser i vurdering under Kolonihaveforbundet for Danmark.


13.4. Medlemmer af vurderingsudvalget er honoreret af Kredsen.


§ 14. Foreningens opløsning:


14.1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.


14.2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive kolonihave, udpeges 2 likvidatorer.
Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.


Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. april 2016.


Revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 10. april 2024.